Milé deti, školáci a teenageri, zabavte sa vo voľnom čase a zapojte do našich súťaží,
ktoré sme pripravili spoločne s Bratislava Tourist Board.

Súťaž v kreslení „Moja Bratislava“


TÉMA
Témou je Moja Bratislava. Ako vnímate naše hlavné mesto? Čo sa vám na Bratislave najviac páči? Ak Bratislavu poznáte len z fotiek, nevadí, nakreslite, ako si ju predstavujete, alebo čo by ste si najradšej pozreli.

PODMIENKY
Obrázok musí mať veľkosť minimálne na formát A4.

VÝHRA V SÚŤAŽI

 • Hlavná výhra: pozvánka na Medzinárodný festival animovaných filmov pre deti BAB v Bratislave (vrátane ubytovania a programu aj pre sprievodnú osobu).
 • Ďalšie výhry: víkendový pobyt v Hlavnom meste Bratislava s bohatým programom (v sprievode rodiča; ak ste priamo z Bratislavy, neobávajte sa, program bude zaujímavý aj pre vás ☺) a 2x darčekový balíček

TERMÍN NA ODOVZDANIE: 31. júl 2020

ODOVZDANIE PRÁC DO SÚŤAŽE
Svoje diela zašlite na adresu:
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti
Sekretariát BAB – Bienále animácie Bratislava
Panská 41, 815 39 Bratislava.

Na obálku napíšte: MOJA BRATISLAVA
Obrázok označte údajmi: meno a priezvisko, ročník, škola, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo.

Súťaž v tvorbe FLIPBOOKOV


ČO JE FLIPBOOK
Flipbook je malá knižka, v ktorej pomocou rýchleho listovania vznikne pohyb obrázkov a tým sa vytvorí jednoduchá animácia.

AKO VYTVORIŤ FLIPBOOK
Pripravili sme pre vás prehľadný návod, ktorý vám pri tvorbe vlastného flipbooku pomôže. Nájdete ho TU.

TÉMA
Témou je BRATISLAVA – vytvorte krátky príbeh, ktorého hlavnou postavou bude naše hlavné mesto. Myslite pri tvorbe na to, čo sa vám na Bratislave páči, kam radi chodievate alebo ak ste v Bratislave neboli, ako si ju predstavujete. Zaujíma nás váš pohľad na naše hlavné mesto.

VÝHRA V SÚŤAŽI

 • Hlavná výhra: pozvánka na Medzinárodný festival animovaných filmov pre deti BAB v Bratislave (vrátane ubytovania a programu aj pre sprievodnú osobu).
 • Ďalšie výhry: víkendový pobyt v Bratislave s bohatým sprievodným programom
  (v sprievode rodiča; ak ste priamo z Bratislavy, neobávajte sa, program bude zaujímavý aj pre vás ☺) a 2 x darčekový balíček

TERMÍN NA ODOVZDANIE: 31. júl 2020

ODOVZDANIE PRÁC DO SÚŤAŽE
Svoje diela zašlite na adresu:
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti
Sekretariát BAB – Bienále animácie Bratislava
Panská 41, 815 39 Bratislava.

Na obálku napíšte: FLIPBOOK
Svoje dielo označte údajmi: meno a priezvisko, ročník, škola, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo.

Účasťou v súťaži udeľuje účastník súťaže usporiadateľovi bezodplatnú nevýhradnú licenciu na každé použitie súťažného práce v rámci propagačných a informačných aktivít o meste Bratislava. Účastník súťaže udeľuje licenciu bez teritoriálneho a časového obmedzenia. Usporiadateľ môže udeliť sublicenciu na použitie súťažného videa na prezentáciu Bratislava bez súhlasu účastníka súťaže.

Zapojením sa do súťaže udeľuje účastník súťaže usporiadateľovi súhlas, aby usporiadateľ spracúval osobné údaje účastníka súťaže meno a priezvisko, ročník, škola, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo to v období do konca roka 2020. Prevádzkovateľ osobných údajov je usporiadateľ. Kontaktnou osobou prevádzkovateľa je za Bibianu tatiana.cechova@bibiana.sk za Bratislava Tourist Board csibreiova@visitbratislava.com. Účelom spracovania osobných údajov je usporiadanie súťaže, marketingové účely a propagáciu destinácie. Právnym základom spracovania: súhlas dotknutej osoby vyjadrený účasťou v súťaži. Doba uchovávania 5 rokov.

Dotknutá osoba má 

 1. právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa jej (právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, právo na prístup k týmto osobným údajom a právo na ďalšie informácie v zmysle GDPR);
 2. právo na opravu osobných údajov (opravu nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov);
 3. právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov;
 4. právo namietať spracúvanie osobných údajov;
 5. právo na prenosnosť osobných údajov;
 6. právo kedykoľvek dovolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov;
 7. právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou prevádzkovateľa, ktorá je potrebná na realizáciu súťaže. Neposkytnutia osobných údajov má za následok nemožnosť zúčastniť sa súťaže.

Tešíme sa na vaše diela!

Súťaže sú realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry a Ministerstva dopravy a výstavby SR.