Pondelková súťaž

🎉 Opona festivalu sa zatiahla, babáci z mesta vymizli – no nájdu sa medzi vami takí, čo by si ešte radi ulovili peknú cenu? 👀 Nebojte sa, v novom roku opäť pokračujeme! 🥳

🦊🐻🐺

Pravidlá sú jednoduché

👉 Každý pondelok v našom príbehu, či už na instagrame alebo facebooku, nachystáme čosi, čo bude čakať na vaše bystré hlávky. Pravidlá vždy zverejníme spolu so súťažou ako príspevok alebo ako story. Môžete sa tešiť na pravidelné pondelkové súťaže, v ktorých môžete zabojovať o tieto ceny s motívom Festivalu BAB.

Výhercov vylosujeme, zverejníme a odošleme im krásne ceny!

Štatút súťaže Pondelková súťaž

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

Organizátor Súťaže: Festival BAB (ďalej len „Organizátor“)
Obchodné meno: BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti
Sídlo: Panská 41, 815 39 Bratislava
IČO: 00 682 357
DIČ: 2020796569

1. Termín konania súťaže
Súťaž sa uskutoční každý pondelok v období 24 hodín od začatia súťaže. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

2. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
Účastníkom súťaže môže byť akákoľvek fyzická osoba, ktorá sa v rámci pravidiel zapojí do súťaže prostredníctvom Facebooku alebo Instagramu. Súťaže sa nemôže zúčastniť žiadny interný, ani externý spolupracovník organizátora – Festivalu BAB.

3. Podmienky účasti v súťaži
Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže vykonal predom stanovené pravidlá Súťaže, ktoré budú pred každou Súťažou v pondelok zverejnené na
sociálnych sieťach (Facebook, Instagram) v konkrétnom príspevku, alebo story.

4. Výhra
Výhrou v súťaži je merch Festivalu BAB (tzn. propagačné materiály Festivalu BAB).

5. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov náhodným vyžrebovaním účastníkov. Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené koncom každého daného týždňa na našich sociálnych sieťach (Facebook, Instagram) v stories. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 7 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

6. Spôsob odovzdania výhry
Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady
Organizátora.7. Ochrana osobných údajov K spracovávaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom. Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu (odoslanie výhry, tzn. festivalového propagačného materiálu). Všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou. Môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie Vašich osobných údajov, a to e-mailom, písomne alebo osobne

8. Záverečné ustanovenia
Každý súťažiaci účasťou na Súťaži potvrdzuje zverejnenie svojho mena pri vyhlasovaní výsledkov Súťaže. Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť
Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Bratislave, dňa 17. januára 2021

Súťaže sú realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry a Ministerstva dopravy a výstavby SR.