Movies are available since October 3rd (5:00 PM) until October 9th and they are restricted for viewers from Slovakia only.

Do you need help with watching movies? Have a look at the Frequently asked questions.

Movies for 15+ viewers (XL2) online

Competing selection XL2 of Movies for 15+ viewers from Biennial of Animation Bratislava 2022.

SLUČKA / LOOP
Španielsko / Spain, 2021, 0:08:00
2D animácia / 2D Animation
Réžia/Direction: Pablo Polledri

V tejto spoločnosti opakuje každý človek dokola tie isté činy, v tejto spoločnosti opakuje každý človek dokola tie isté činy, v tejto spoločnosti opakuje každý človek dokola tie isté činy, v tejto spoločnosti opakuje každý človek dokola tie isté činy.

In this society each human being repeats the same action over and over again, in this society each human being repeats the same action over and over again, in this society each human being repeats the same action over and over again, in this society each human being repeats the same action over and over again.

Nôž / The Knife
Slovensko / Slovakia, 2021, 0:05:44
2D animácia / 2D Animation
Réžia/Direction: Timotej Lukovič

„Nôž“ je krátky animovaný hororový film Timoteja Lukoviča určený pre dospelé publikum. Film bol nakreslený digitálne v softvéri Toon Boom. Okrem 2D obsahuje aj prvky 3D animácie. Producentom filmu je Vysoká škola muzických umení v Bratislave. Hovorí o sile materinskej lásky. Cieľom projektu bolo vytvoriť situáciu a prostredie, v ktorom bude matka nútená preukázať lásku svojej dcére formou fyzickej obety. Film zobrazuje primitívne inštinkty, ktoré matke pomáhajú ochrániť dieťa pred nebezpečenstvom.

The Knife is a short animated horror film by Timotej Lukovič intended for adult viewers. The film is digitally drawn in the Toon Boom software. In addition to 2D, it also contains elements of 3D animation. The film is produced by the Academy of Performing Arts in Bratislava. It talks about the power of motherly love. The aim of the project was to create a situation and environment in which a mother would be forced to show her love for her daughter through physical sacrifice. The film depicts the primitive instincts which help the mother to protect her child from danger.

Také pohodlné / Oh So Convenient
Tajvan / Taiwan, 2022, 0:04:40
Stop Motion
Réžia/Direction: Huei Jen Hung

Muž, ktorý má jedinečný spôsob použitia toaletného papiera po veľkej potrebe. Pár, ktorý si vždy objednáva jedlo, pretože sa nerád oblieka. Rodina, ktorá má spôsob, ako sa vyhnúť umývaniu riadu. Žena, ktorá má rada, keď je jej stôl žiarivo čistý. Ľudia používajú tašky na každú maličkosť. Len tak je pohodlie života, ktoré si užívame každý jeden deň, na dosah ruky. Príliš veľa odpadu? Žiaden problém, spláchnite ho!

A man who has a unique way of using toilet paper after pooping. A couple who always order food because they don’t like to put on clothes. A family who has a way to avoid washing dishes. A woman who likes her table to be sparkly clean. People use bags for every little thing. Just like that, the convenience of life at your fingertips which we enjoy every single day. Too much waste? No problem, flash them all down to the toilet!

Tsunami dievča / Tsunami Girl
Argentína / Argentina, 2022, 0:06:36
2D animácia / 2D Animation
Réžia/Direction: Leo Campasso, Carlos Balseiro, Antonio Balseiro

Február 2010. Na odľahlom ostrove Juan Fernandez v Tichom oceáne všetci v meste spali. Len dvanásťročné dievča zacítilo otrasy a varovalo ostatných pred blížiacim sa nebezpečenstvom.

February 2010. On a remote island in the Pacific Ocean called Juan Fernandez, everyone slept in town. But a 12-year-old girl felt a tremor and warned of imminent danger.

Rubikova kocka / Rubic’s cube
Česká republika / Czech Republic, 2021, 0:01:46
2D animácia / 2D Animation
Réžia/Direction: Ramanava Krystsina

Každý má problémy, ktoré musí riešiť. Ale, čo ak sú problémy čoraz väčšie a väčie?

Everybody have a problems, which he have to solve. However, what if the problems becomes bigger and bigger?

Bolo raz jedno jazero… / Once there was a sea…
Slovensko / Slovakia, 2022, 0:16:24
2D animácia / 2D Animation
Réžia/Direction: Joanna Kozuch

Väčšina klimatických a krajinných zmien v oblasti Aralského jazera je výsledkom jednej z najhorších eko-katastrof spôsobených človekom v histórii ľudstva. Aralské jazero umiera. Inšpirované miestom na hraniciach Kazachstanu a Uzbekistanu a príbehmi a osudmi ľudí, s ktorými sa režisérka stretla pri objavovaní katastrofy Aralského jazera.

Most of the changes in climate and landscape in the area of the Aral Sea are the outcomes of one of the worst man-made eco-catastrophes in human history. The Aral Sea is dying. Inspired by the place on the borders of Kazakhstan and Uzbekistan and the stories and destinies of the people that the director has met when she was exploring the disaster of Aral Sea.

Ako prežiť horúcu vlnu a zostať človekom / How To Survive The Heatwave And Stay Human
Izrael / Israel, 2021, 0:07:48
2D animácia / 2D Animation
Réžia/Direction: Ronni Shalev, Alon Sharabi

Je najteplejší deň v roku a Jeruzalem pohlcuje horúčava! V centre mesta žijú traja spolubývajúci v blaženej nevedomosti pod chladným pohladením ich klimatizácie. Keď sa však klimatizácia pokazí, jeden z nich sa musí vydať von, aby našiel novú batériu a zistil, AKO PREŽIŤ TEPLÚ VLNU A ZOSTAŤ ČLOVEKOM.

It’s the hottest day of the year and Jerusalem is being devoured by a scorching heatwave! In the city center, three flatmates live in blissful ignorance under the cool caress of their air conditioner. But when the AC breaks down, one person must venture outside to find a new battery, and discover HOW TO SURVIVE THE HEATWAVE AND STAY HUMAN.

Platňa / The Record
Švajčiarsko / Switzerland, 2022, 0:08:30
2D animácia / 2D Animation
Réžia/Direction: Jonathan Laskar

Obchodník so starožitnými hudobnými nástrojmi dostane od cestovateľa magickú vinylovú platňu: „Číta vám myšlienky a prehráva vaše stratené spomienky.“ Starožitník, ktorý je posadnutý touto nekonečnou nahrávkou, ju počúva znova a znova a spomienky sa vynárajú, kým sa neodhalí aj tá posledná, najbolestivejšia spomienka: ako sa počas druhej svetovej vojny odlúčil od svojej matky na švajčiarskych hraniciach.

An antique music instrument dealer recieves a magical vinyle record from a traveller: “It reads your mind and plays your lost memories”. Obsessed by this endless record, the antique dealer listens to it again and again, and the memories reemerge until one last and most painful memory is revealed: how he got separated from his mother on the Swiss border during World War II.

Babkin sexuálny život / Granny’s Sexual Life
Slovinsko / Slovenia, 2021, 0:13:40
2D animácia / 2D Animation
Réžia/Direction: Urška Djukić, Émilie Pigeard

Štyri staré ženy spomínajú na staré časy, keď boli mladé. Zamýšľajú sa nad tým, aké rozdielne boli vtedy vzťahy medzi mužmi a ženami. Ich hlasy sa spájajú do jedného jediného hlasu, hlasu starej mamy Very, ktorá svoj príbeh rozpráva do detailov. Výlet do babičkinej mladosti a spomienky na jej intímny život ilustrujú postavenie Sloviniek v prvej polovici 20. storočia.

Four old women, reflect on their memories of old times when they were young and how different the relationships between men and women were back then. Their voices merge into one single voice, that of the grandmother Vera, who tells her story in proper detail. A trip into grandmother’s youth and the memories of her intimate life illustrate the status of Slovenian women in the first half of the 20th century.

Watch all movies selections

Finished watching?

Help us choose the best movie of the festival in the public vote!

Or simply try to beat the quiz about this movie selection and win wonderful prices.

Choose best movieTake a Quiz

Watch more...