Festival BAB hľadá šikovné deti

Ateliér BAB hľadá talentované deti vo veku od 8 do 12 rokov, ktoré majú chuť objavovať čaro animácie a spoločne tvoriť vlastné animované filmy. Prihlásiť sa môže ktokoľvek, predošlá skúsenosť s animáciou je vítaná, ale nie nevyhnutná. Podmienkou je zaslanie výtvarných prác či už domácich alebo školských, na základe ktorých naši skúsení lektori vyberú deti, ktoré sa budú pravidelne stretávať v BIBIANE v Ateliéri BAB. Deti pochopia, ako vzniká animovaný film, naučia sa pracovať v tíme, budú si trénovať trpezlivosť, osvoja si prácu s modernou technikou a animačnými softvérmi. Ale hlavne popustia uzdu fantázii a zažijú kopec zábavy.

Čo je Ateliér BAB?

Ateliér BAB pôsobí v rámci medzinárodného festivalu animovaných filmov pre deti a mládež – Bienále animácie Bratislava (BAB). Od roku 2013 sa stála skupina detí pravidelne stretávala v priestoroch BIBIANY, kde pod vedením skúsených lektorov pracovala na spoločných animovaných projektoch. V dielni Ateliéru BAB vytvorili deti doteraz päť filmov (Les – domov zvierat, Nikdy nie si sám, O maškrtnej líške, Strašiak Rudko a Čarovná zmrzlina), ktoré zožali úspech aj na medzinárodných festivaloch v zahraničí.

Avšak čas plynie a deti rastú a medzičasom sa z našich malých tvorcov stali mladí tvorcovia, ktorí predávajú teraz štafetu novým mladším nádejným animátorom a animátorkám.

Ak máte v rodine, v škole alebo v krúžku šikovné dieťa, ktoré fascinuje animovaný film, dajte nám o ňom vedieť.

Vyplňte nezáväznú prihlášku (PDF), priložte výtvarné práce a zašlite ich emailom sem: info@festivalbab.sk

Následne vyberieme 8 detí, ktoré dostanú príležitosť tvoriť v Ateliéri BAB vlastné animované filmy. Účasť na tvorivých dielňach je pre výhercov bez poplatku.

Štatút súťaže

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

Organizátor Súťaže: Festival BAB (ďalej len „Organizátor“)
Obchodné meno: BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti
Sídlo: Panská 41, 815 39 Bratislava
IČO: 00 682 357
DIČ: 2020796569

1. Termín konania súťaže

Súťaž bude prebiehať počas mesiacov marec – apríl. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

2. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môžu byť deti vo veku od 8 do 12 rokov, ktorých do súťaže prihlási ich zákonný zástupca. Súťaže sa nemôže zúčastniť žiadny interný, ani externý spolupracovník organizátora – Festivalu BAB.

3. Podmienky účasti v súťaži

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby zákonný zástupca vyplnil prihlášku a zaslal ju spolu s ukážkami výtvarných prác emailom organizátorovi súťaže Festivalu BAB na info@festivalbab.sk.

4. Výhra

Výhrou v súťaži je možnosť pravidelne bezplatne navštevovať dielne Ateliér BAB, ktoré sa budú konať v termínoch podľa dohody organizátora a zákonných zástupcov vybraných účastníkov súťaže.

5. Určenie víťaza a oznámenie o výhre

Po uplynutí termínu prihlásenia sa do súťaže vyberie porota pozostávajúca z členov Festivalu BAB víťazné práce, ktorých autori a autorky budú mať možnosť navštevovať tvorivé dielne Ateliér BAB. Práce vybraných uchádzačov budú s menami autorov zverejnené na sociálnych sieťach Festivalu BAB (Facebook, Instagram). Vybraní uchádzači resp. ich zákonní zástupcovia budú tiež priamo kontaktovaní organizátorom emailom. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie o výhre do 7 kalendárnych dní alebo neprejaví záujem zúčastňovať sa na dielňach, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade vyberie spomedzi prihlásených prác ďalšieho úspešného uchádzača.

6. Spôsob odovzdania výhry

Výherca a organizátor sa dohodnú na termínoch dielní Ateliér BAB, ktoré sa budú konať pravidelne v Medzinárodnom dome umenia pre deti a mládež BIBIANA na Panskej ulici 41 v Bratislave. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, vyberie organizátor ďalšieho úspešného uchádzača.

7. Ochrana osobných údajov

K spracovávaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom. Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu. Všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou. Môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie Vašich osobných údajov, a to e-mailom, písomne alebo osobne.

8. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci resp. jeho zákonný zástupca účasťou na súťaži potvrdzuje zverejnenie svojho mena pri vyhlasovaní výsledkov súťaže. Súťažiaci resp. jeho zákonný zástupca zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Bratislave, dňa 31. marca 2022

Súťaže sú realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry.