Potrebujete poradiť so sledovaním filmov? Pozrite si Odpovede na často kladené otázky.

Filmy vyrobené deťmi (JUNIOR) pre deti online

Pásmo súťažných filmov pre najmenších JUNIO, ktoré vyrobili deti. Počas festivalu Bienále animácie Bratislava môžete pozrieť online zadarmo. Filmy súťažia v súťaži Bienále Animácie Bratislava 2022.

AVIDIKIDIBI / AVIDIKIDIBI
Poľsko / Poland, 2022, 0:06:25
Pixilácia / Pixilation
Réžia/Direction: Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu – kolektív detí

Film AVIDIKIDIBI nakrútili deti počas workshopov „Animátor zajtrajška“ v rámci 15. Medzinárodného festivalu animovaných filmov ANIMATOR v Poznani v Poľsku. Deti pracovali štyri dni s výtvarníčkou Danou Danylovou. Film, ktorý spája cut-out animáciu s pixeláciou, rozpráva príbeh o magických udalostiach v živote detí.

The film AVIDIKIDIBI was made by children during „The Animator of Tomorrow“ workshops as part of 15. International Animated Film Festival ANIMATOR in Poznań in Poland. The kids worked four days with the artist Dana Danylova. The film combining cut-out animation with pixilation tells the story about magical events in children’s life.

Pán Začiatok / Mr. Beginning
Slovinsko / Slovenia, 2021, 0:01:17
Papieriková animácia / Cutout Animation
Réžia/Direction: Jelena Dragutinović, Janja Kosi

Ako pán Začiatok našiel svoj Koniec.

How Mr. Beginning found his End

Klubok / Klubok
Uzbekistan / Uzbekistan, 2021, 0:01:00
2D animácia / 2D Animation
Réžia/Direction: Surayyo Tashpulatova

Ľuďom často napadajú veci, ktoré v skutočnosti neexistujú… To je výsledkom myšlienok, obáv a skúseností.

People often come up with something in their head that does not really exist … This is the result of our thoughts, fears and experiences.

Jej misia / Her Mission
Španielsko / Spain, 2020, 0:02:48
Papieriková animácia / Cutout Animation
Réžia/Direction: Alma Humphreys
Dievča stretne cestovateľa v čase, ktorý jej ukáže budúcnosť planéty Zem. Dievča teda prijíma dôležitú misiu, ktorá jej zmení život.
A girl meets a time traveler who shows her the future of planet Earth. The girl thus accepts a great mission that will change her life.

Žiarovka / L’ampoule
Francúzsko / France, 2022, 0:01:01
2D animácia / 2D Animation
Réžia/Direction: AAA Studio Annecy – kolektív detí

Vo filme, ktorý vznikol v rámci hodín kresleného filmu, si každé dieťa malo predstaviť vnútro svojej žiarovky.

A film made as part of cartoon lessons, each child had to imagine the inside of their light bulb.

Čarovná guma: Vymazať! / Magic Eraser: Delete!
Tajvan / Taiwan, 2022, 0:08:50
Stop Motion
Réžia/Direction: Zi-Jun Wang, Yun-Yen Li

Ak by ste mali magickú gumu, ktorá by mohla vymazať všetko, čo sa vám nepáčilo, čo by ste chceli vymazať? Ming chce vymazať svoju matku, ktorá ho sekíruje, desivé skúšky a otravné domáce úlohy, no nakoniec omylom vymaže „všetko!“ Mingov svet sa okamžite zmení, ako ho môže zachrániť? Alebo je všetko vymazané magickou gumou odsúdené na to, aby sa už nikdy nevrátilo?

If you had a magic eraser that could erase anything you didn’t like, what would you want to erase? Ming wants to erase his nagging mother, dreadful exams, and annoying homework, but ends up accidently erasing “everything!” Ming’s world is instantly changed, how can he save it all? Or is everything erased by the magic eraser doomed to never come back?

VIKINGSKÉ ZLATO / VIKING’S GOLD
Nemecko / Germany, 2020, 0:03:50
Papieriková animácia / Cutout Animation
Réžia/Direction: KIDS ‚N TRICKS 5 children & 16 students
V tomto filme nám deti rozprávajú príbeh, ktorý má dospelým pomôcť pochopiť detské myšlienky a otvoriť im oči.

In this film the children tell us their story, which is supposed to give adults an insight into the children´s thoughts and open their eyes.

Zlatokopi / Gold Diggers
Chorvátsko / Croatia, 2021, 0:03:12
Plastelínová animácia / Plasteline animation
Réžia/Direction: Roko Damiani

Dvaja zlatokopi sa túlajú Divokým západom a hľadajú zlato. Všetko zdieľajú: jedlo, pitie, vatru, smiech i pot. Nakoniec sa na nich usmeje šťastie – našli zlato. Spolu s ním však prišla aj smrteľná zlatá horúčka.
Two gold diggers roam the Wild West in search of gold. They share everything among themselves: food, drink, campfire, laughter and sweat. And in the end, they were struck by luck – they found gold. But with it came the deadly gold rush.

Niet pokoja / There is no peace
Chorvátsko / Croatia, 2022, 0:04:03
Papieriková animácia / Cutout Animation
Réžia/Direction: Bruna Benčić, Ivor Benčić, Dorotea Bukvić, Helena Bukvić, Mihael Dučak, Ivan Kosić, Frane Krnić, Borna Škovrlj, Juraj Škovrlj
Myšiak Mirko by si rád cez deň zdriemol, no žiaľ pre neho, býva pod hudobnou školou.

Miško Mirko would like to take a nap during the day, but, unfortunately for him, he lives under the music school.

Pivo z Číny / Beer from China
Česká republika / Czech Republic, 2021, 0:02:50
Pixilácia / Pixilation
Réžia/Direction: Magdalena Poláková

Dobrodružný výlet Čecha Pepíka do veľkej Číny, kde hľadá tajomný liek na Covid.

An adventure trip of one Czech Pepík to the big land of China, for a mysterious cure for Covid.

Vojarinka / Vojarinka
Slovinsko / Slovenia, 2021, 0:01:35
Papieriková animácia / Cutout Animation
Réžia/Direction: Jelena Dragutinović, Lene Lekše, Duška Vlašič

Na Belej krajine, najmä v mestečku Metlika, sa predviedla séria tanečných piesní a hier, ktoré boli usporiadané do poradia, dnes známe ako „Metliško obredje .“ Mnohé z týchto špecifických tancov a hier sú sprevádzané iba spevom a rytmom krokov tanečníkov, nikdy nie hudobným sprievodom. Rôzne časti „obredje“ vedie „vojarinka“, vedúca žena, ktorá začína a vedie piesne svojimi sólami, pričom ju v rôznych častiach sprevádza zvyšok skupiny. Skupinu vedie cez reťazovité jednoduché tanečné kroky, ako kruhy, závitky slimákov, hadovité vzory hore a dole po ploche, a zakončuje prvú sériu tak, že nakoniec všetkých prevedie „mostom“ zodvihnutých rúk. Tento most bol považovaný za archaickú formu tanca, ktorá predstavovala obnovu a priniesla tanečníkom magický život.

In Bela krajina, particularly in the town of Metlika, a series of dance songs and games were performed and strung together in an order, known today as “Metliško obredje”. Many of these specific dances and games are accompanied only by singing and the rhythm of the dancers‘ steps, never using musical accompaniment. Various parts of the „Obredje“ is lead by a “vojarinka”, a lead female who begins and leads the songs with her solos, to be accompanied by the rest of the group in various parts. She leads the group through chain-like simple figures of circles, snail coils, snake-like patterns up and down the area, and finishing the first set by finally bringing everyone through a ‘bridge’ of upheld arms. This bridge form was considered an archaic form of dance which represented renewal and bringing a magical life to the dancers.

Robot Stories / Robot Stories
Slovinsko / Slovenia, 2021, 0:01:09
Papieriková animácia / Cutout Digital
Réžia/Direction: Tjan Rozmarič

Tri krátke animácie o robotoch.

3 short animations about robots.

Vták, ktorý sedel na konári / The bird sat on the branch
Slovinsko / Slovenia, 2021, 0:01:36
Papieriková animácia / Cutout Animation
Réžia/Direction: Jelena Dragutinović, Janja Kosi
Poetická animácia, ktorá skúma čaro premien.

A poetic animation exploring the magic of transfomaions.

Wetsitales: Príbeh záplavy / Wetsitales : The Flood Story
Filipíny / Philippines, 2022, 0:02:32
2D animácia / 2D Animation
Réžia/Direction: Jade Dandan Evangelista

Svet sa po potope osviežil, toto je nová verzia tejto časti sveta. Bukidnonská ľudová rozprávka z Filipín.

The world was refreshed after the flood, this is the version this side of the world. A Bukidnon Folk Tale from the Philippines.

Život dážďoviek / Life of Worms
Chorvátsko / Croatia, 2021, 0:02:55
Stop Motion
Réžia/Direction: Bruna Benčić, Juraj Car, Vid Car, Ivor Krčelić, Magdalena Mileusnić, Mateo Ostreš, Aria Ožbolt

Mraky sa nahromadili, trochu prší, zem je mokrá – krásny deň! Samozrejme, ak ste dážďovka!. Na druhej strane, aj vtáky milujú takéto dni, pretože milujú dážďovky. Ale taký je život – nebezpečenstvá číhajú všade. Len niektoré z nich sú okamžite viditeľné a niektoré sú skryté pod zemou.

The clouds have accumulated, it’s raining a bit, the ground is wet – it’s a beautiful day! Of course, if you’re a earthworm. On the other hand, birds also love such days because they love earthworms. But such is life – dangers lurk everywhere. Only some of them are immediately visible, and some are hidden underground.

Hercule Burrito / Hercule Burrito
Česká republika / Czech Republic, 2021, 0:04:16
Papieriková animácia / Cutout Animation
Réžia/Direction: Animánie – Natalia Sainerová, Julie Lukešová, Apolena Bůžková, Liliana Konášová, Veronika Šimicová

Významný detektív sa spoločne s odvážnými deťmi vydáva za šťavnatým pokladom.

A renowned detective sets out to find a juicy treasure with brave children.

Vibrant / Vibrant
India / India, 2020, 0:00:39
Maľba na sklo / Painting on glass
Réžia/Direction: Students of Toon Club

„Vibrant“ je krátka animácia maľovaná na sklo, ktorú vytvorila skupinka piatich detí. Pre zložitosť tejto techniky mohli deti vytvoriť pomocou jasných farieb akýkoľvek pohyb bez zadania konkrétnej témy. Každé dieťa experimentovalo s farbami, aby vytvorilo štruktúry a formy na podsvietenom skle. Film bol vytvorený pod vedením a kreatívnym školením Toon Clubu.

‘Vibrant’, is a short paint on glass animation film created by a group of five kids. Due to the complex nature of this technique, children were given the freedom to create any movement with the bright paints and colours, with no particular theme. Each child has experimented with the colours to create textures and forms on an underlit glass. This film was created under Toon Club’s supervision & creative training.

Čarovná zmrzlina / The Magic Ice Cream
Slovensko / Slovakia, 2020, 0:05:49
Pixilácia / Pixilation
Réžia/Direction: Barbora Valentková, Ema Kissová, Martin Valentko, Michal Kocka, Monika Chomová, Natália Ella Mrvová, Paulína Tessa Mrvová, Sofia Kocková

Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, ako vyrobiť čarovnú zmrzlinu?

Did you ever wonder how to make a magic ice cream?

Psí Gauč / Couch
Česká republika / Czech Republic, 2021, 0:02:37
Papieriková animácia / Cutout Animation
Réžia/Direction: Animánie – Kolektív detí

Bystrý psík zničil obľúbený gauč svojej paničky. Ako túto neutešenú situáciu vyriešiť?

A smart dog destroyed his owner’s favorite couch. How does one solve this unfortunate situation?

Tieto všetky filmové pásma si môžete pozrieť.​

Dopozerali ste?

Pomôžte nám vybrať ten najlepší film v diváckej ankete.

Hlasovať v ankete

Čo ďalšie si pozrieť...