Potrebujete poradiť so sledovaním filmov? Pozrite si Odpovede na často kladené otázky.

Filmy pre staršie deti (L1) online

Pásmo súťažných filmov pre deti od 11 rokov L1, ktoré si počas festivalu Bienále animácie Bratislava môžete pozrieť online zadarmo. Filmy súťažia v súťaži Bienále Animácie Bratislava 2022.

Pasažier / Passenger
Argentína / Argentina, 2022, 0:10:00
Stop Motion
Réžia/Direction: Juan Pablo Zaramella

Cesta konfliktným vzťahom medzi mužom, jeho spoločenským prostredím a kódmi.

A journey through the conflictive relationship between a man, his social environment and codes.

Kocky / Blocks
Nemecko / Germany, 2022, 0:03:14
3D animácia / 3D Animation
Réžia/Direction: Adrian Jaffé

Všetky kocky sa hýbu do rytmu, až dokým z neho jedna nevybočí. Táto metafora zobrazuje, ako tradičná maskulinita obmedzuje osobný vývin počas dospievania.

All Blocks move to the rhythm until one steps out of line. This metaphor shows how traditional masculinity restricts personal development while growing up.

Medvedie objatie / Bear Hug
Francúzsko / France, 2021, 0:10:33
Stop Motion
Réžia/Direction: Margrethe DANIELSEN

Nedočkavý medvedík čaká, kým prídu hostia na jeho narodeninovú oslavu. Pomaly zisťuje, že ho odmietli. Ale jeho odhodlanie osláviť narodeniny je stále silné, a tak sa voľný ako vták vydáva na lov po spoločnosti.

An eager little bear is waiting for his birthday guests to arrive. Slowly he realizes that he has been rejected. But the determination to celebrate his birthday is still strong, and, free as a bird, his hunt for company begins.

Jesenný pád / The Fall
Kanada / Canada, 2021, 0:02:51
2D animácia / 2D Animation
Réžia/Direction: Desirae Witte

Leafie je odvážny javorový lístok, ktorý sa rád hýbe do rytmu. Keď však posledné vystúpenie naberie nečakaný spád, príde aj krutá realita ročného obdobia.

Leafie is a plucky little maple leaf who loves to groove. But when their latest performance takes an unexpected turn, the harsh realities of the season come crashing down.


Vznikajúca láska / L’Amour en Plan
Francúzsko / France, 2021, 0:15:00
Papieriková animácia / Cutout Animation
Réžia/Direction: Claire Sichez

Po 20 spoločných rokoch majú Carine, Fabrice a ich syn Simon dobre usporiadaný každodenný život. Kým Carine robí len domáce práce, Fabrice trávi čas pozeraním televízie. Každý je v inom priestore a už sa im ani nestretnú pohľady.

After 20 years of living together, Carine, Fabrice and their son Simon have a well-ordered daily life. While Carine is restricted to household chores, Fabrice spends his time watching television. Each in a different space, their eyes no longer meet.

V harmónii / In Harmony
Veľká Británia / United Kingdom, 2021, 0:04:19
3D animácia / 3D Animation
Réžia/Direction: Markus Svendsen Øvre

Vo svete, kde sa nedá komunikovať inak, ako hudobnými nástrojmi alebo tvorením zvukov pomocou tela, je náročné si vytvoriť vzťahy. Malý muž, ktorý kráča cez nádhernú zelenú a machovú krajinu, sa pokúša hrať svoje rytmické melódie, aby si vytvoril láskyplné puto s niekým výnimočným.

In a world where the only form of communication is with musical instruments, or creating sounds with their body, it is difficult to make connections. Following through a luscious green and mossy landscape, a small man attempts to play his rhythmic tunes in order to create a loving bond with someone special.

Vynaliezavá medvedica / The Invention of Less
Švajčiarsko / Switzerland, 2021, 0:03:03
2D animácia / 2D Animation
Réžia/Direction: Noah Erni

Kvôli globálnemu otepľovaniu musí mladá ľadová medvedica v lete 2031 opustiť domov a odísť do Zurichu. Spolu s ostatnými zvieratami sa snaží prežiť, až jedného dňa dostane nápad, ktorý navždy zmení svet.

Due to global warming a young polar bear has to leave her home in summer 2031 and moves to Zurich. Together with all other animals she tries to make a living until she suddenly has an idea, that will change the world for ever.

Je presne dostatok času / There is exactly enough time
Rakúsko / Austria, 2021, 0:02:00
2D animácia / 2D Animation
Réžia/Direction: Oskar Salomonowitz

Oskar Salomonowitz, dvanásťročný syn filmárov Anje Salomonowitzovej a Virgila Widricha, nakreslil kým zomrel, do zošita 206 obrázkov. Jeho otec na zvyšné prázdne strany dokreslil zvyšok filmu.

Oskar Salomonowitz, the 12-year-old son of filmmakers Anja Salomonowitz and Virgil Widrich, had drawn 206 frames of a flip book when he died in an accident. Using the remaining blank sheets, his father continued drawing the film.

Sestry / Sisters
Česká republika / Czech Republic, 2021, 0:11:22
2D animácia / 2D Animation
Réžia/Direction: Andrea Szelesová

Veľká sestra – obrovská osoba – uviazla v opustenej piesočnej púšti. Keďže sa nemá o seba ako postarať, musí na seba túto ťarchu vziať jej nahnevaná mladšia sestra. Ale Veľká sestra sa stále zväčšuje a naďalej klesá do svojej pasce. Napriek tomu, že sa to Malá sestra snaží zastaviť, ostáva jej jediná noc na to, aby sa rozlúčila a odišla.

The Big Sister – a person of colossal size – is trapped in sand in a deserted landscape. With no way to take care of herself, this burden falls on her resentful little sister. But The Big Sister keeps growing and sinking into her trap. Despite of The Little Sister’s attempts to stop it, she is left with one night to say goodbye and let go.

Ľudovít I., Kráľ oviec / Louis I. King of the Sheep
Nemecko / Germany, 2022, 0:08:20
Stop Motion
Réžia/Direction: Markus Wulf

V jeden veterný deň nájde baran Ľudovít papierovú korunu, čo z neho urobí Ľudovíta I., Kráľa oviec. Prihovára sa k ľudu, krotí prírodu, zahajuje slávnosti, delí ovce podľa farby a rozhoduje o tom, kto čo bude robiť. Veci si idú svojou kráľovskou cestou. Aspoň do najbližšieho nárazu vetra.

One windy day, Louis the sheep finds a paper crown and thereby becomes Louis I. King of the Sheep. He addresses his people, tames nature, initiates festivities, separates the sheep by color and decides who gets to do what. Things go their royal ways. At least until the next gust of wind.

Tieto všetky filmové pásma si môžete pozrieť.

Dopozerali ste?

Pomôžte nám vybrať ten najlepší film v diváckej ankete.

Alebo si pripravte mozgové bunky a urobte si kvíz o filmoch, ktoré ste práve videli.

Vyberte najlepší filmSkúsite kvíz?

Čo ďalšie si pozrieť...