Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže je rozpočtová organizácia BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti,
Panská 41, 81539, Bratislava, IČO: 00682357 (ďalej len „organizátor“).

Všeobecné podmienky

Tieto všeobecné podmienky sa vzťahujú na všetky súťaže prebiehajúce na časovej osi stránky

Festival BAB na Facebooku alebo na Instagrame.

Konkrétna súťaž bude vyhlásená formou súťažného príspevku na časovej osi na Facebooku (https://www.facebook.com/festivalBAB) alebo Instagrame (https://www.instagram.com/festival.bab/) Festivalu BAB, v ktorom budú stanovené konkrétne pravidlá príslušnej súťaže spolu s výhrou.

Súťažiaci berie na vedomie, že v prípade, ak budú pre niektorú súťaž na časovej osi Facebook alebo Instagram stránky Festival BAB definované osobitné súťažné podmienky, špecifické pre konkrétnu súťaž, považujú sa takéto špecifické podmienky za podmienky doplňujúce tieto všeobecné

podmienky. Zapojením sa do ktorejkoľvek súťaže na časovej osi súťažiaci zároveň potvrdzuje, že bez

výhrad súhlasí s týmito všeobecnými podmienkami súťaží uverejnených na Facebook stránke alebo

na Instagrame Festivalu BAB.

Podmienky účasti

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá k právnym úkonom (dovŕšila 18

rokov veku), má vytvorený užívateľský profil na Facebooku alebo Instagrame a súhlasí s podmienkami

súťaže. Súťažiacim môže by tiež fyzická osoba mladšia ako 18 rokov a/alebo osoba pozbavená

spôsobilosti na právne úkony, avšak takáto osoba môže výhru prevziať len v zastúpení svojho

zákonného alebo iného oprávneného zástupcu. Z účasti na súťaži sú vylúčení zamestnanci

organizátora.

Určenie výhercu

Výherca resp. výhercovia budú určení spomedzi všetkých súťažiacich, ktorí sa platne zapojili do hry,

na základe podmienky určenia výhercu stanovenej v rámci súťažného príspevku. Organizátor si

vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže s konečnou platnosťou.

Vzhľadom na technické podmienky priebehu súťaží na časovej osi si organizátor vyhradzuje právo s

konečnou platnosťou rozhodovať o určení výhercu v sporných prípadoch.

Výhry

Výhru v súťaži nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej ceny, alebo

akéhokoľvek iného náhradného plnenia zodpovedajúceho hodnote ceny. Výhra presahujúca sumu

350 EUR vrátane DPH je predmetom dane z príjmu fyzických osôb v zmysle § 9 ods. 2 písm. m)

zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Odovzdanie výhry

Výhra bude výhercovi zaslaná poštou, mailom alebo odovzdaná osobne, ak sa organizátor

nedohodne s výhercom inak. Výherca je povinný na požiadanie preukázať organizátorovi svoju

totožnosť. V prípade, ak výherca nebude reagovať na oznámenie o výhre do 24 hodín od odoslania

informácie o výhre organizátorom a nepotvrdí svoj záujem o prevzatie výhry, nárok súťažiaceho na

výhru zaniká, i keď sa o výhre nedozvedel. V prípade súťaží, kde je pre uplatnenie výhry potrebné

okamžité potvrdenie výhercu, že výhru prijíma a okamžité zaslanie prípadných ďalších kontaktných

údajov, je výherca povinný reagovať na oznámenie organizátora bezodkladne, najneskôr do 12 hodín.

Nesplnenie tejto povinnosti má za následok stratu nároku na výhru bez akejkoľvek náhrady a

organizátor si zároveň vyhradzuje právo vyžrebovať náhradného výhercu, pre ktorého platí povinnosť

reagovať na oznámenie o výhre rovnako, ako je uvedené vyššie.

Zodpovednosť organizátora

Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok, výhru nemožno vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.

Organizátor nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.

Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím,

neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry.

Osobné údaje

Každý súťažiaci udeľuje potvrdením spracovania osobných údajov organizátorovi ako správcovi súhlas

k tomu, že jeho emailová adresa, ktorú má uvedenú v profile súťažiaceho, môže byť použitá

primeraným spôsobom v marketingovej komunikácii organizátora a uchovávaná počas zmluvného

vzťahu. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb.

Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou

na adresu sídla správcu. Každý účastník súťaže zároveň zapojením sa do súťaže udeľuje

organizátorovi ako prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre účely

vedenia a vyhodnotenia súťaže. Súťažiaci má práva podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A

RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o

voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane

údajov), t.j., predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré

sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych, alebo neaktuálnych osobných údajov v

priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania,

právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na

marketingové účely.

Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že organizátor je oprávnený s použitím

automatizovaných, čiastočne automatizovaných, alebo iných ako automatizovaných prostriedkov

spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať údaje

v súlade s právnym poriadkom SR. Súťažiaci dáva účasťou v súťaži organizátorovi súťaže v súlade s §

12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných

prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby, alebo

prejavov osobnej povahy (ďalej len „snímok“) zaobstaraných organizátorom v súvislosti s

usporiadaním súťaže a odovzdávaním výhry pre komerčné a preukázané účely na všetkých

komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich

následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami, alebo zaradením do súborného diela.

Účastník súťaže udeľuje organizátorovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a

územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby,

ktorým organizátor snímok v súlade s jeho určením poskytne.

Osobitné ustanovenia

Organizátor si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez náhrady a jednostranne

obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá. Organizátor súťaže si vyhradzuje

právo podľa vlastného uváženia vylúčiť zo súťaže ktoréhokoľvek súťažiaceho, ktorý porušil a/alebo

porušuje pravidlá súťaže, ako i ktoréhokoľvek súťažiaceho, ktorý realizuje svoju účasť v súťaži

konaním v rozpore s dobrými mravmi. Za takéto konanie sa považuje najmä kupovanie hlasov,

výmena hlasov za hlasovanie v inej súťaži, dodatočné odstraňovanie alebo upravovanie hlasov a

komentárov, zapojenie sa do súťaže alebo získavanie hlasov prostredníctvom automaticky

naprogramovaných skriptov alebo softvérov a pod. V prípade vylúčenia súťažiaceho zo súťaže zaniká

jeho právo na všetky výhry v súťaži.

Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia, Facebooku, Instagramu ani za

žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb. Súťaže nie sú

žiadnym spôsobom sponzorované, podporované, riadené alebo inak prepojené so spoločnosťou

Facebook a Instagram. Súťažiaci vedome poskytuje svoje údaje organizátorovi, a nie spoločnosti

Facebook a Instagram.

Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito súťažnými

podmienkami.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by, or associated with, Facebook.

You understand that you are providing your information to the organizer and not to Facebook. The

information you provide will only be used for promotional purposes only.