Sme radi, že Vás pozeranie animákov baví, ale čo tak si trochu zalistovať knižkou? 📚

Martinus spolu s OZ Krajinou čitateľov boli takí štedrí, že nám poskytli tieto nádherné darčeky, o ktoré Vám teraz dáme možnosť zasúťažiť! V nasledujúcich týždňoch od Vás budeme chcieť na sociálnych sieťach vedieť, prečo máte tieto rozprávky radi, takže si to dovtedy dobre premyslite!

Môžete súťažiť o tieto krásne detské knižky:

Mimi a Líza – Katarína Kerekesová, Katarína Moláková, Alexandra Salmela

Drobci – Vanda Raýmanová

Websterovci – Katarína Kerekesová, Vanda Rozenbergová

Štatút súťaže

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

Organizátor Súťaže: Festival BAB (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti

Sídlo: Panská 41, 815 39 Bratislava

IČO: 00 682 357

DIČ: 2020796569

  1. Termín konania súťaže

Súťaž bude prebiehať počas mesiacov máj – jún. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

  1. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť akákoľvek fyzická osoba, ktorá sa v rámci pravidiel zapojí do súťaže prostredníctvom Facebooku alebo Instagramu. Súťaže sa nemôže zúčastniť žiadny interný, ani externý spolupracovník organizátora – Festivalu BAB.

  1. Podmienky účasti v súťaži

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže vykonal predom stanovené pravidlá Súťaže, ktoré budú pred každou Súťažou zverejnené na

sociálnych sieťach (Facebook, Instagram) v konkrétnom príspevku.

  1. Výhra

Výhrou v súťaži je sú knižné publikácie Mimi a Líza, Drobci, Websterovci..

  1. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťazný komentár zhodnotený a vybraný členmi Festivalu BAB spomedzi platne prihlásených účastníkov. Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené koncom každej konkrétnej súaže na našich sociálnych sieťach (Facebook, Instagram) v stories. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 7 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade vyberanie víťazného komentára zopakuje.

  1. Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady

Organizátora.7. Ochrana osobných údajov K spracovávaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom. Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu (odoslanie výhry, tzn. festivalového propagačného materiálu). Všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou. Môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie Vašich osobných údajov, a to e-mailom, písomne alebo osobne

  1. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži potvrdzuje zverejnenie svojho mena pri vyhlasovaní výsledkov Súťaže. Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť

Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Bratislave, dňa 20. mája 2021

Súťaže sú realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry a Ministerstva dopravy a výstavby SR.