Súboj postavičiek

„Súboj postavičiek začína! Krteček alebo opica Žofka? Ferdo Mravec alebo Rumcajs? Deduško Večerníček, Jurošík, Hurvínek,… Ktorá z československých animovaných postavičiek je najobľúbenejšia? To sa dozvieme v našej vyraďovačke. Vždy v pondelok zverejníme na našich sociálnych sieťach dvojicu postavičiek, z ktorej si fanúšikovia zvolia svojho favorita. Na konci každého týždňa spoznáme animovaného šampióna, ktorý poputuje do ďalšieho kola + jeden z Vás vyhrá super ponožky od značky Fusakle! Hlasovať môžete v komentároch na našom Facebooku alebo Instagrame!“

Štatút súťaže

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

Organizátor Súťaže: Festival BAB (ďalej len „Organizátor“)
Obchodné meno: BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti
Sídlo: Panská 41, 815 39 Bratislava
IČO: 00 682 357
DIČ: 2020796569

1. Termín konania súťaže

Súťaž bude prebiehať od januára 2022 až do odvolania. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

2. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť akákoľvek fyzická osoba, ktorá sa v rámci pravidiel zapojí do súťaže prostredníctvom Facebooku alebo Instagramu. Súťaže sa nemôže zúčastniť žiadny interný, ani externý spolupracovník organizátora – Festivalu BAB.

3. Podmienky účasti v súťaži

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže vykonal predom stanovené pravidlá Súťaže, ktoré budú pred každou Súťažou zverejnené na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram) v konkrétnom príspevku.

4. Výhra

Výhrou v súťaži je jeden pár ponožiek od spoločnosti Fusakle a darčekové predmety od festivalu BAB.

5. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Každú nedeľu prebehne losovanie, v ktorom sa vyberie víťaz spomedzi platne prihlásených účastníkov. Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené koncom každej konkrétnej súťaže na našich sociálnych sieťach (Facebook, Instagram) v stories. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 7 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade vyberanie víťazného komentára zopakuje.

6. Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.

7. Ochrana osobných údajov

K spracovávaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom. Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu (odoslanie výhry, tzn. festivalového propagačného materiálu). Všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou. Môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie Vašich osobných údajov, a to e-mailom, písomne alebo osobne.

8. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži potvrdzuje zverejnenie svojho mena pri vyhlasovaní výsledkov Súťaže. Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Bratislave, dňa 10. januára 2022

Súťaže sú realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry.